Giao tiếp

Khó khăn trong giao tiếp nhận thức

Giao tiếp là một quá trình phức tạp, bao gồm nhiều khía cạnh về tư duy và kỹ năng xã hội. Nếu chấn thương não làm suy yếu bất kỳ kỹ năng nào trong số

Đặt hàng ngay

1
Xin chào! Vững Trí có thể giúp gì cho bạn không?